SVETAINĖS PAPILDAI.LT TAISYKLĖS

 1.    PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.   Svetainė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.papildai.lt.

1.2.    Pardavėjas – UAB “Alegrofarma”, juridinio asmens kodas 303276964, ir kiti tretieji asmenys, siūlantys įsigyti prekes Svetainėje, jeigu tokie tretieji asmenys yra aiškiai nurodyti prekių įsigijimo momentu.

1.3.    Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Svetainėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

1.4.    Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.5.    Taisyklės – šios Svetainės naudojimosi taisyklės.

2.    BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.    Svetainė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes arba paslaugas (toliau – prekes) asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

2.2.    Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Svetaine sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3.    Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Svetainėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis visa apimtimi. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Svetainėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.

2.4.    Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5.    Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Svetainėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.6.    Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Svetainėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

2.7.    Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Svetaine arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Svetaine naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.8. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Svetainėje, besąlygiškai patvirtina, kad jis yra ne jaunesnis kaip 18 metų. Asmenims iki 18 metų prekes neparduodamos.

2.9. Pirkėjo Asmens duomenų Valdytojas yra Pardavėjas. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3.    REGISTRACIJA SVETAINĖJE

3.1.    Svetainės lankytojas, norėdamas naudotis Svetaine (tapti Pirkėju), gali vienu iš nurodytų būdų:

3.1.1. pirkti be registracijos;

3.1.2.  susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga.  Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.2.    Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių be registracijos Svetainėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, o perkant su pasirinkus pristatymą nurodytu adresu – ir gyvenvietę, gatvę, namo/buto numerį, pašto kodą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių.

3.3.    Tuo atveju, jeigu Pirkėjas užsiregistruoja Svetainėje, jis įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Svetainėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją išsiųsdamas laišką šiose Taisyklėse nurodytu Pardavėjo elektroninio pašto adresu.

3.4.    Pirkėjas atsako už tai, kad Svetainėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.5.    Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas gali užsisakyti prekių tik naudodamasis pirkimo be registracija funkcija.

4.    PREKIŲ UŽSAKYMAS

4.1.    Norėdamas užsisakyti prekių iš Svetainės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją.

4.2.  Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Pardavėjo pranešimą, kad Pirkėjo užsakymas pradėtas vykdyti.

4.3.   Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo sąskaitoje momento.

5.    PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

5.1.    Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių atsiėmimo būdų:

5.1.1.    atsiimti prekes pasirinktoje kurjerio administruojamoje prekių atsiėmimo vietoje (paštomate);

5.1.2.    gauti užsakytas prekes per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu;

5.2.    Prekės Pirkėjui į pasirinktą atsiėmimo ar pristatymo vietą pristatomos ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Tikslią prekių pristatymo valandą kurjeris ir Pirkėjas suderina telefonu, kurjeriui paskambinus Pirkėjo nurodytu numeriu arba informuoja Pirkėją išsiųsdamas Pirkėjui pranešimą Pirkėjo nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu.

5.3.    Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą bei pageidaujamą pristatymo laiką ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku ar per kurjerio nustatytą terminą prekių atsiėmimo vietoje.

5.4. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.5. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku arba per kurjerio nurodytą terminą iš prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

5.6.    Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį - prekių pakuotes, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje.

5.7.    Jei Pirkėjo pasirenktos prekės Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti prekių užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui akymą sumokėtą sumą į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

6.    PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

6.1.    Prekių kainos Svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), jeigu toks yra taikomas. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.

6.2.    Už prekių pristatymo per kurjerį paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Svetainės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

6.3.    Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

6.3.1.    apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema mokėjimo kortele ar bankiniu pavedimu, pinigus pervedant į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą – tai išankstinis apmokėjimas. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam finansiniam paslaugų twikėjui, nes visos piniginės operacijos vyksta elektroninės bankininkystės sistemoje.

6.3.2.    apmokėjimas grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortels sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu metu ar kurjerio administruojama prekių atsiėmimo vietoje.

6.4.    Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami. Sąskaita faktūra pateikiama Pirkėjui kartu su prekėmis arba Pirkėjo nurodytu adresu nusiunčian Pirkėjui aktyviąją nuorodą, kuria Pirkėjas gali parsisiųsti jam išrašytą sąskaitą- faktūrą.

7.    SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

7.1.    Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui, kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus, kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

7.2.    Norėdamas pasinaudoti teise grąžinti Pardavėjuiprekes Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pardavėjo informavimo perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais.

7.3.    Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

7.4.    Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.5.    Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjui metu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į Pirkėjo raštu nurodytą banko sąskaitą.

8.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2.    Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

8.3. Norėdamas Pirkėjui ar Svetainės lankytojui pasiūlyti visavertes Svetainėje siūlomas paslaugas, Svetainėje Pardavėjas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Svetainės lankytoją, nustatyti Svetainės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Svetainėje esančias klaidas.

8.4.     Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu uzsakymai@papildai.lt. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.

8.5.  Kilus problemoms dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos, kreipkitės el. Paštu uzsakymai@papildai.lt.Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p.tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eur/odr/.