SVETAINĖS PAPILDAI.LT PRIVATUMO TAISYKLĖS

1.PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. UAB “Alegrofarma” (toliau- Bendrovė), juridinio asmens kodas 303276964, administruojant ir siūlanti įsigyti prekes elektroninėje parduotuvėje, esančioje adresu www.papildai.lt.

1.2. Bendrovė gerbia savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją ir apdoroja jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, renka tik tuos Klientų duomenis, kurie yra būtini teikiant Bendrovės paslaugas elektroninėje parduotuvėje www.papildai.lt (toliau- Svetainė) Renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Perduodami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.  Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Bendrovės užtikrinamą, Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Bendrovė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

1.4. Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Bendrovės paslaugomis, lankosi Bendrovės Svetainėje,

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

1.6. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.7. Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Bendrovės siūlomi produktai, prekės ir (ar) paslaugos.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Bendrovė asmens duomenis Bendrovė tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

2.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Bendrovės Svetainėje.

3. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

3.1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Bendrovę, registruojantis paslaugoms Svetainėje, naudojantis Bendrovės paslaugomis, perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, paliekant komentarus, užduodant klausimus.

3.2. Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Svetainėje svetainėje. Svetainėje Bendrovė naudoja slapukus. Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Svetainės lankytoją, nustatyti Svetainės puslapio kalbą, identifikuoti kliento sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Svetainėje esančias klaidas. Bendrovė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.

3.3. Asmens duomenys gaunami Kliento sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečius produktus ir (ar) paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR TEIKIMAS

4.1. Klientas pateikdamas Bendrovei asmens duomenis sutinka, kad Bendrovė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Bendrovei reikalingi šiais tikslais: elektroninės prekybos Svetainėje, galimybių naudotis Bendrovės produktais ir paslaugomis sudarymo ir administravimo tikslu, prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų sutarčių su Klientu sudarymo ir vykdymo, duomenų apie Klientą atnaujinimo tikslu, siekiant užtikrinti jų teisingumą,

4.2. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

4.3. Bendrovė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

5.1. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio Kliento apsilankymo Svetainėje arba užsakymo, arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

5.2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

6. KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

6.1. Klientas turi teisę:

6.1.1. Kreiptis į Bendrovė su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

6.1.2. Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

6.1.3. Kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6.1.4. Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.

6.1.5. Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

6.1.6. Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.1.7. Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove.

6.2. Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Bendrove teikiant rašytinį prašymą kreipiantis į Bendrovės darbuotoją atsakingą už asmens duomenų apsaugą el. paštu  zsakymai@papildai.lt;

7. KLIENTO ATSAKOMYBĖ

7.1. Naudojantis Bendrovės paslaugomis pateikti Bendrovei teisingą galiojančią Kliento informaciją;

7.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Bendrovė galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

8.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Bendrovės teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Bendrovės veiklą, Bendrovė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame Klientus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje Svetainėje.